Aktualności i komunikaty - PINB

Aktualności i komunikaty

12.06.2024r. Aktualności o Trzonolinowcu

Informacja prasowa dotycząca pogorszonego stanu technicznego budynku przy ul. Kościuszki 72 we Wrocławiu (Trzonolinowiec)   Informuję, że w 26.02.2024r. wydana została przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia decyzj...
Aktualny komunikat - kontrole obiektów wielkopowierzchniowych

Aktualny komunikat - kontrole obiektów wielkopowierzchniowych

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku wykonania do 31 maja 2024 roku kontroli okresowej, jednej z co najm...

Najczęstsze błędy przy wnioskach o pozwolenie na użytkowanie

Szanowni Państwo, wychodząc na przeciw oczekiwaniom, postanowiliśmy zaprezentować przykłady najczęściej spotykanych nieprawidłowości przy składanych wnioskach o pozwolenie na użytkowanie. Nieprawidłowości te stanowią podstawowe przeszkody sprawnego i s...

Zawiadomienia o pismach PINB

W tym miejscu udostępniane są zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach (pismach) PINB, dokonywane w trybie art. 49a k.p.a. - po wcześniejszym pisemnym uprzedzeniu stron o zamiarze zawiadamiania ich w ten sposób. ul. Kościuszki 72 - Ostat...
Serwis E-BUDOWNICTWO

Serwis E-BUDOWNICTWO

Oficjalna rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym Na stronie: e-budownictwo.gunb.gov.pl mogą Państwo znaleźć listę aktualnie dostępnych wniosków i złożyć je elektronicznie.

Nowy portal informacyjny - budowlaneABC.gov.pl

Pod adresem https://budowlaneABC.gov.pl został uruchomiony praktyczny portal informacyjny , którego celem jest zwiększenie świadomości i poszarzenie wiedzy obywateli w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego. Portal został przygotowany przez...
Obiekty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – obowiązki w zakresie utrzymania

Obiekty infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – obowiązki w zakresie utrzymania

Przypominamy właścicielom oraz zarządcom  obiektów budowlanych, że zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 u...

16-17 września 2023 r. - Porozmawiaj z inżynierem budownictwa...

Współdziałając z Dolnośląską Okręgową Izbą Inżynierów informujemy, że  16-17 września 2023 r.  odbędzie się akcja pn. „Porozmawiaj z Inżynierem Budownictwa” , podczas której inżynierowie budownictwa będą udzielali bezpłatnych porad. Głównym celem zorg...

Komunikat do przedsiębiorców, innych osób posiadających uprawnienia

Informuję, że w BIP, w zakładce zapytania ofertowe prezentowane są zapytania ofertowe do przedsiębiorców, osób posiadających kwalifikacje i stosowne uprawnienia na wykonanie: robót budowlanych, opracowań technicznych (ocen technicznych, ekspertyz...
Uchwała antysmogowa - kontrole obiektów budowlanych

Uchwała antysmogowa - kontrole obiektów budowlanych

Od 1 lipca 2018 r. na terenie Wrocławia obowiązują przepisy tzw. uchwały antysmogowej , wprowadzającej ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Podczas kontroli obiektów budowlanych pracownicy PINB bę...

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie nieprawidłowości związanych z realizacją Projektu - nowa siedziba przy ul. Hubskiej

PINB, jako beneficjent projektu, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, pn. „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych przy ul. Hubskiej 8-...

Obowiązek kontroli bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych

W związku ze wstrząsem sejsmicznym, jaki wystąpił w kopalni Rudna w Polkowicach przypominam, że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest zobowiązany poddać obiekt kontroli bezpiecznego użytkowania każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników ze...

Sprostowanie nieprawdziwych informacji w Gazecie Wrocławskiej, artykule Andrzeja Zwolińskiego,

Pan Arkadiusz Franas Redaktor naczelny Gazety Wrocławskiej,   GazetaWroclawska.pl W związku z opublikowaniem 11.09.2019r. w wydaniu internetowym Gazety Wrocławskiej artykułu Andrzeja Zwolińskiego „Nadzór budowlany we Wrocławiu to fikcj...

Ochrona danych osobowych - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Państwa Danych Osobowych (ADO) jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia. Adres dla doręczeń administratora jest następujący: ul. Hubska 8-16, 50-502 Wrocław e-mail: pinb@um.wroc.pl Dane kontaktowe Inspek...

Przydatne informacje i najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób składa się podanie?

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu, a także przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Nie jest dopuszczalne telefoniczne wniesienie podania, nawet w sytuacji niecierpiącej zwłoki ze względu na ważny interes wnoszącego podanie. Podanie może być wniesione ustnie, jednakże w tym przypadku z czynności tej pracownik Inspektoratu sporządzi protokół, który powinien być podpisany przez wnoszącego podanie oraz przez pracownika.

Co powinno zawierać podanie?

W podaniu należy wskazać przynajmniej imię i nazwisko osoby, która wnosi podanie do Powiatowego Inspektora, jej adres oraz określić żądanie. Podania muszą również czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych (co do podania danych lub przedłożenia dodatkowych dokumentów, które powinny być dołączone przy wniesieniu podania).

Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: (1) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej (2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru (3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania. W przypadku innych braków podania organ wzywa wnoszącego do jego uzupełnienia bądź sprecyzowania w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania.

Osoba wnosząca podanie może zażądać potwierdzenia wniesienia podania do Inspektoratu. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.

Podanie wniesione przez pełnomocnika

W przypadku gdy w imieniu strony działa pełnomocnik, obowiązany jest on przy pierwszej czynności dołączyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat i radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Pełnomocnictwo jest skuteczne wyłącznie w sprawie, do której akt zostało złożone.

Niedołączenie pełnomocnictwa do podania sporządzonego w imieniu mocodawcy stanowi brak pisma, który może zostać usunięty w terminie 7 dni od otrzymania w tym zakresie wezwania organu. Niezadośćuczynienie wezwaniu powoduje pozostawienie podania bez rozpoznania, a sprawa nie otrzymuje dalszego biegu.

Jeśli podanie wniesiono do niewłaściwego organu

Jeżeli podanie wniesiono do organu niewłaściwego, organ ten niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego zawiadamiając o tym wnoszącego podanie. Podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem terminu uważa się za wniesione w terminie.

Jeśli podanie dotyczy kilku spraw

Jeśli podanie dotyczy kilku spraw, które podlegają załatwieniu przez różne organy, Powiatowy Inspektor rozpatruje podanie tylko w części należącej do jego właściwości. Informuje jednocześnie osobę, która wnosi podanie, że powinna złożyć dodatkowe podania do innych organów, które właściwe są do rozpatrzenia pozostałych spraw. Odrębne podanie złożone zgodnie z ww. zawiadomieniem w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.

Jeśli natomiast nie można ustalić właściwego organu, albo właściwym do rozpatrzenia sprawy jest sąd powszechny, wtedy Powiatowy Inspektor zwraca (w drodze postanowienia) podanie do wnoszącego. Na postanowienie to służy zażalenie.

Opłata skarbowa

Przy składaniu wniosku lub dokumentu często wymagana jest opłata skarbowa. Informacje na temat konieczności uiszczenia opłaty skarbowej, jej wysokości i sposobu dokonania wpłaty udzielane są przez pracowników Inspektoratu w Biurze Obsługi Klienta.

W siedzibie PINB nie można dokonać opłaty skarbowej. Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać w Punktach Obsługi Bankowej Urzędu Miejskiego Wrocławia (przy pl. Nowy Targ 1-8, ul. Zapolskiej 2/4, ul. Kotlarskiej 41, al. Kromera 44) lub przelewem na konto Gminy Wrocław: PKO Bank Polski S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.

Oryginalny dowód wpłaty lub potwierdzenie dokonania przelewu należy dołączyć do wniosku.

Jeśli natomiast nie można ustalić właściwego organu, albo właściwym do rozpatrzenia sprawy jest sąd powszechny, wtedy Powiatowy Inspektor zwraca (w drodze postanowienia) podanie do wnoszącego. Na postanowienie to służy zażalenie.

Odwołania i zażalenia

Od decyzji wydanej przez Powiatowego Inspektora można wnieść odwołanie do organu II instancji – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pouczenie o terminie i trybie złożenia odwołania umieszczone jest każdorazowo w wydanej decyzji. Odwołanie wnosi się do organu II instancji za pośrednictwem Powiatowego Inspektora w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba że decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy prawa. Ponadto decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.

W przypadkach przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie. Zażalenie wnosi się do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Powiatowego Inspektora w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. Postanowienie, na które nie służy zażalenie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże Powiatowy Inspektor, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.

Platforma e-Budownictwo

Przyjmowanie dokumentów w Centrum Obsługi Mieszkańca:

poniedziałek, wtorek od 7:00 do 14:45
środa od 8:00 do 18:00
czwartek, piątek od 7:00 do 14:45
parter - wejście A

Przeglądanie akt sprawy:


jest możliwe w naszej siedzibie w Centrum Obsługi Mieszkańca (wejście A), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Godziny przyjęć w sprawach skarg i wniosków:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia: w każdą środę od 9:00 do 17:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu w Biurze Obsługi Klienta

Kontakt

Hubska 8-16
50-502 Wrocław
Biuro Obsługi Klienta: (71) 799 68 00
fax: aktualnie brak