Efekty działań PINB - PINB

Efekty działań PINB


Prezentujemy przykłady zmian, jakie nastąpiły w wyniku naszych interwencji, po nałożeniu obowiązków usunięcia nieprawidłowości w utrzymaniu obiektów budowlanych.
To tylko znikoma część efektów naszych kontroli i egzekucji przepisów Prawa budowlanego.
Choć zdjęcia prezentują wizualne zmiany obiektów budowlanych, to nasze działania związane są przede wszystkim z zapewnieniem Państwu bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, a także prywatnej. Jest to najważniejszy cel naszej działalności.

Piotra Skargi 18, „Wzgórze Partyzantów” (po remoncie 2024r. GB)

Piotra Skargi 18 (po remoncie 2024r. GB)

Piotra Skargi 18 (przed remontem 2014r)

Piotra Skargi 18 (przed remontem 2014r.)

   
         
Traugutta 79 (01.2024 po remoncie EG)

ul. Traugutta 79 (01.2024 po remoncie EG)

 
Traugutta 79 (01.2024 po remoncie EG)

ul. Traugutta 79 (01.2024 po remoncie EG)

             
 

ul. Traugutta 79 (2018 przed remontem)

ul. Traugutta 79 (2018 przed remontem)

ul. Traugutta 79 (2018 przed remontem)

         

ul. Mikołaja Reja 49 (po remoncie 05.2023r, HL)

 

ul. Mikołaja Reja 49 (po remoncie 05.2023r, HL)

 

ul. Mikołaja Reja 49 (po remoncie 05.2023r, HL)

 

ul. Mikołaja Reja 49 (przed remontem 05.2013r, EX)

 

ul. Mikołaja Reja 49 (przed remontem 05.2014r, EX)

 

ul. Mikołaja Reja 49 (przed remontem 05.2013r, EX)

 
 

ul. Krzelowska_cmentarz (po remoncie, 05.2023r, HH)

 

ul. Krzelowska_cmentarz (po remoncie, 05.2023r, HH)

 

ul. Krzelowska_cmentarz (przed remontem, 2021r, HH)

ul. Krzelowska_cmentarz (przed remontem, 2021r, HH)

 

ul. Krzelowska_cmentarz (przed remontem, 2021r, HH)

 
   

ul. Rozbrat 5 (po remoncie 05.2023r, HH)

ul. Rozbrat 5 (po remoncie 05.2023r, HH)

ul. Rozbrat 5 (po remoncie 05.2023r, HH)

ul. Rozbrat 5 (po remoncie 05.2023r, HH)

ul. Rozbrat 5 (przed remontem 2021, HHr)

ul. Rozbrat 5 (przed remontem 2021r, HH)

ul. Rozbrat 5 (przed remontem 2021r, HH)

ul. Rozbrat 5 (przed remontem 2021r, HH)

   
Niemcewicza 30 – po remoncie 03.2023r. (EG)
Niemcewicza 30 – po remoncie 03.2023r (EG).
Niemcewicza 30 – przed remontem (EG)
Niemcewicza 30 – przed remontem (EG)    
     

Łukasińskiego 18 (po remoncie 09.2022 GO)

ul. Łukasińskiego 18 (po remoncie 09.2022 GO)

ul. Łukasińskiego 18 (przed remontem 2018 GO)

ul. Łukasińskiego 18 (przed remontem 2018 GO)

     
   

ul. Grunwaldzka 30 (po remoncie 07.2022 GU )

ul. Grunwaldzka 30 (po remoncie 07.2022 GU )

ul. Grunwaldzka 30 (przed remontem)

   
     

Gajowa 8-10 (po remoncie 04.2022)

Gajowa 8-10 (po remoncie 04.2022)

Gajowa 8-10 (po remoncie 04.2022)

Gajowa 8-10 (po remoncie 04.2022)

Gajowa 8-10 (przed remontem 2016)

 

Gajowa 8-10 (przed remontem 2016)

Gajowa 8-10 (przed remontem 2016)

Gajowa 8-10 (przed remontem 2016)

 
     

Św. Wincentego 8(po remoncie 03.2022)

 

Św. Wincentego 8 (po remoncie 03.2022)

 

Św. Wincentego 8 (przed remontem 2016)

 

Św. Wincentego 8 (przed remontem 2016)

   
 

ul. Dokerska 3-7 (po remoncie 09.2021r.)

 

ul. Dokerska 3-7 (po remoncie 09.2021r.)

 

ul. Dokerska 3-7 (po remoncie 09.2021r.)

 

ul. Dokerska 3-7 (po remoncie 09.2021r.)

 

ul. Dokerska 3-7 (po remoncie 09.2021r.)

ul. Dokerska 3-7 (przed remontem 2017r.)

ul. Dokerska 3-7 (przed remontem 2017r.)

ul. Dokerska 3-7 (przed remontem 2017r.)

   
   

ul. Daszyńskiego 18 (po remoncie 03.2021)

ul. Daszyńskiego 18 (po remoncie 03.2021)

ul. Daszyńskiego 18 (po remoncie 03.2021)

ul. Daszyńskiego 18 (przed remontem)

ul. Daszyńskiego 18 (przed remontem)

ul. Daszyńskiego 18 (przed remontem)

 

ul. Kołłątaja 11-12 (po remoncie 03.2021)

ul. Kołłątaja 11-12 (po remoncie 03.2021)

ul. Kołłątaja 11-12 (przed remontem)

ul. Kołłątaja 11-12 (przed remontem)

 

ul. Traugutta 106 (po remoncie 01.2021)

ul. Traugutta 106 (po remoncie 01.2021)

ul. Traugutta 106 (po remoncie 01.2021)

ul. Traugutta 106 (przed remontem)

ul. Traugutta 106 (przed remontem)

ul. Traugutta 106 (przed remontem)

   

Pl. Legionów 4 (po remoncie frontowej elewacji 6.12.2020)

Pl. Legionów 4 (po remoncie frontowej elewacji 6.12.2020)

Pl. Legionów 4 (przed remontem)

Pl. Legionów 4 (przed remontem)

 
 

ul. Mikołaja Reja 25 (po remoncie, 10.2020)

ul. Mikołaja Reja 25 (po remoncie, 10.2020)

 

ul. Mikołaja Reja 25 (przed remontem)

ul. Mikołaja Reja 25 (przed remontem)

   

ul. Pomorska 39 (po remoncie, 24.07.2020)

ul. Pomorska 39 (przed remontem)

 

Pl. Nowy Targ/ ul. Piaskowa (02.2020)

Pl. Nowy Targ/ ul. Piaskowa (09.2018)

Pl. Nowy Targ/ ul. Piaskowa (w trakcie robót)

Pl. Nowy Targ/ ul. Piaskowa (przed remontem)

Pl. Nowy Targ/ ul. Piaskowa (przed remontem)

Pl. Nowy Targ/ ul. Piaskowa (przed remontem)

   

ul. Rozbrat 10 (po remoncie 12.2019)

ul. Rozbrat 10 (po remoncie 12.2019)

ul. Rozbrat 10 (po remoncie 12.2019)

ul. Rozbrat 10 (przed remontem)

ul. Rozbrat 10 (przed remontem)

 

ul. Traugutta 95 (po remoncie 7.2019)

ul. Traugutta 95 (po remoncie 7.2019)

ul. Traugutta 95 (przed remontem)

ul. Traugutta 95 (przed remontem)

 
 

ul. Wielka 31 (po częściowym remoncie 11.2019)


 

ul. Niemcewicza 39 (po remoncie 2018)


 

ul. Henryka Pobożnego_6 (po remoncie 11_2017)

ul. Henryka Pobożnego_6 (po remoncie 11_2017)

ul. Henryka Pobożnego_6 (przed remontem)

ul. Henryka Pobożnego_6 (przed remontem)

 

ul. Wyszyńskiego 73 (po remoncie 12.2017)

ul. Wyszyńskiego 73 (przed remontem)


 

ul. Jedności Narodowej 59 (po remoncie 08.2016)

ul. Jedności Narodowej 59 (po remoncie 08.2016)

ul. Jedności Narodowej 59 (przed remontem)


 

ul. Wrocławczyka 40 (po remoncie 05.2016)

ul. Wrocławczyka 40 (przed remontem)


 

ul. Kurkowa 67 (po remoncie 02.2016)

ul. Kurkowa 67 (przed remontem)


 

ul. Kurkowa 69 (po remoncie 2014r.)

ul. Kurkowa 69 (po remoncie 2014r.)

ul. Kurkowa 69 (przed remontem)

Przydatne informacje i najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób składa się podanie?

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu, a także przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Nie jest dopuszczalne telefoniczne wniesienie podania, nawet w sytuacji niecierpiącej zwłoki ze względu na ważny interes wnoszącego podanie. Podanie może być wniesione ustnie, jednakże w tym przypadku z czynności tej pracownik Inspektoratu sporządzi protokół, który powinien być podpisany przez wnoszącego podanie oraz przez pracownika.

Co powinno zawierać podanie?

W podaniu należy wskazać przynajmniej imię i nazwisko osoby, która wnosi podanie do Powiatowego Inspektora, jej adres oraz określić żądanie. Podania muszą również czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych (co do podania danych lub przedłożenia dodatkowych dokumentów, które powinny być dołączone przy wniesieniu podania).

Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: (1) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej (2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru (3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania. W przypadku innych braków podania organ wzywa wnoszącego do jego uzupełnienia bądź sprecyzowania w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania.

Osoba wnosząca podanie może zażądać potwierdzenia wniesienia podania do Inspektoratu. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.

Podanie wniesione przez pełnomocnika

W przypadku gdy w imieniu strony działa pełnomocnik, obowiązany jest on przy pierwszej czynności dołączyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat i radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Pełnomocnictwo jest skuteczne wyłącznie w sprawie, do której akt zostało złożone.

Niedołączenie pełnomocnictwa do podania sporządzonego w imieniu mocodawcy stanowi brak pisma, który może zostać usunięty w terminie 7 dni od otrzymania w tym zakresie wezwania organu. Niezadośćuczynienie wezwaniu powoduje pozostawienie podania bez rozpoznania, a sprawa nie otrzymuje dalszego biegu.

Jeśli podanie wniesiono do niewłaściwego organu

Jeżeli podanie wniesiono do organu niewłaściwego, organ ten niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego zawiadamiając o tym wnoszącego podanie. Podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem terminu uważa się za wniesione w terminie.

Jeśli podanie dotyczy kilku spraw

Jeśli podanie dotyczy kilku spraw, które podlegają załatwieniu przez różne organy, Powiatowy Inspektor rozpatruje podanie tylko w części należącej do jego właściwości. Informuje jednocześnie osobę, która wnosi podanie, że powinna złożyć dodatkowe podania do innych organów, które właściwe są do rozpatrzenia pozostałych spraw. Odrębne podanie złożone zgodnie z ww. zawiadomieniem w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.

Jeśli natomiast nie można ustalić właściwego organu, albo właściwym do rozpatrzenia sprawy jest sąd powszechny, wtedy Powiatowy Inspektor zwraca (w drodze postanowienia) podanie do wnoszącego. Na postanowienie to służy zażalenie.

Opłata skarbowa

Przy składaniu wniosku lub dokumentu często wymagana jest opłata skarbowa. Informacje na temat konieczności uiszczenia opłaty skarbowej, jej wysokości i sposobu dokonania wpłaty udzielane są przez pracowników Inspektoratu w Biurze Obsługi Klienta.

W siedzibie PINB nie można dokonać opłaty skarbowej. Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać w Punktach Obsługi Bankowej Urzędu Miejskiego Wrocławia (przy pl. Nowy Targ 1-8, ul. Zapolskiej 2/4, ul. Kotlarskiej 41, al. Kromera 44) lub przelewem na konto Gminy Wrocław: PKO Bank Polski S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.

Oryginalny dowód wpłaty lub potwierdzenie dokonania przelewu należy dołączyć do wniosku.

Jeśli natomiast nie można ustalić właściwego organu, albo właściwym do rozpatrzenia sprawy jest sąd powszechny, wtedy Powiatowy Inspektor zwraca (w drodze postanowienia) podanie do wnoszącego. Na postanowienie to służy zażalenie.

Odwołania i zażalenia

Od decyzji wydanej przez Powiatowego Inspektora można wnieść odwołanie do organu II instancji – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pouczenie o terminie i trybie złożenia odwołania umieszczone jest każdorazowo w wydanej decyzji. Odwołanie wnosi się do organu II instancji za pośrednictwem Powiatowego Inspektora w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba że decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy prawa. Ponadto decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.

W przypadkach przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie. Zażalenie wnosi się do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Powiatowego Inspektora w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. Postanowienie, na które nie służy zażalenie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże Powiatowy Inspektor, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.

Platforma e-Budownictwo

Przyjmowanie dokumentów w Centrum Obsługi Mieszkańca:

poniedziałek, wtorek od 7:00 do 14:45
środa od 8:00 do 18:00
czwartek, piątek od 7:00 do 14:45
parter - wejście A

Przeglądanie akt sprawy:


jest możliwe w naszej siedzibie w Centrum Obsługi Mieszkańca (wejście A), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Godziny przyjęć w sprawach skarg i wniosków:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia: w każdą środę od 9:00 do 17:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu w Biurze Obsługi Klienta

Kontakt

Hubska 8-16
50-502 Wrocław
Biuro Obsługi Klienta: (71) 799 68 00
fax: aktualnie brak