Ochrona danych osobowych - KLAUZULA INFORMACYJNA - PINB

Ochrona danych osobowych – KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Państwa Danych Osobowych (ADO) jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia. Adres dla doręczeń administratora jest następujący: ul. Hubska 8-16, 50-502 Wrocław e-mail: pinb@um.wroc.pl Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Beata Aman e-mail: pinb.inspektor.ochrony.danych@um.wroc.pl Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w szczególności na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 pkt c RODO, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów:
  1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
  2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  3. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
  4. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  5. ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
  6. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego,
  7. ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
  8. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
  9. innych powszechnie obowiązujących, w szczególności dotyczących opłaty skarbowej i statystyki publicznej.
 2. art. 6 ust. 1 pkt b RODO, w celu podjęcia działań związanych z zawarciem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy.
 3. art. 6 ust. 1 pkt a RODO, na podstawie odrębnej zgody, w celu doręczenia pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty mające interes prawny w tym zakresie. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie np. 6 ust. 1 pkt c RODO mogą zostać przekazane dostawcom, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. podmiotom dostarczającym usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane  na podstawie umowy z administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami. Dodatkowo Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane operatorom pocztowym w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe za pośrednictwem, których dostarczane są przesyłki. ADO nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  Okres przechowywania Państwa danych osobowych: Państwa dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celu wypełnienia obowiązków i kompetencji organu nadzoru budowlanego lub strony umowy będą przechowywane przez okres konieczny do ich realizacji, natomiast po ich zakończeniu przez okres niezbędny w celu wypełnienia obowiązku prawnego określonego powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przechowywania dokumentacji dla celów archiwalnych oraz zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. Informacja o Państwa uprawnieniach oraz ich ograniczeniach:
 1. Prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, tzn. prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia czy przetwarzane są Państwa dane osobowe  oraz informacji jakiego rodzaju dane osobowe są przetwarzane (art. 15 RODO),
 2. Prawo do sprostowania swoich danych osobowych jeżeli są nieprawidłowe, poprzez przedłożenie wniosku (art. 16 RODO),
 3. Prawo do uzupełnienia danych osobowych, jeżeli są niekompletne, poprzez przedłożenie wniosku (art. 16 RODO),
 4. Prawo do żądania usunięcia danych (art. 17 RODO) o ile w powszechnie obowiązujących przepisach prawa nie zobowiązano administratora do ich przechowywania przez określony czas,
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), z zastrzeżeniem danych koniecznych do realizacji zadań publicznych, tj. ustawowych zadań i kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia,
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO) nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b i c RODO,
 7. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora (art. 20 RODO) nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b i c RODO,
 8. Prawo do cofnięcia zgody, przysługuje w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody.
Z powyższych uprawnień można skorzystać poprzez złożenie wniosku do  Inspektora Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty e-mail: pinb.inspektor.ochrony.danych@um.wroc.pl lub na adres ADO wskazany powyżej. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.     Dane osobowe przekazywane w pismach kierowanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia: Danymi niezbędnymi do realizacji ustawowych zadań i kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia są: imię i nazwisko, podpis, adres oraz w określonych przypadkach numer telefonu i adres e-mail. W przypadku konieczności pozyskania innych danych osobowych niż wymienione, wystąpimy ze stosownym żądaniem do innych upoważnionych organów i instytucji bądź wezwiemy strony i inne podmioty do ich wskazania. W kierowanych do nas pismach nie zamieszczajcie Państwo, bez stosownego wezwania danych osobowych innych niż te, które są niezbędne.    

Przydatne informacje i najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób składa się podanie?

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu, a także przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Nie jest dopuszczalne telefoniczne wniesienie podania, nawet w sytuacji niecierpiącej zwłoki ze względu na ważny interes wnoszącego podanie. Podanie może być wniesione ustnie, jednakże w tym przypadku z czynności tej pracownik Inspektoratu sporządzi protokół, który powinien być podpisany przez wnoszącego podanie oraz przez pracownika.

Co powinno zawierać podanie?

W podaniu należy wskazać przynajmniej imię i nazwisko osoby, która wnosi podanie do Powiatowego Inspektora, jej adres oraz określić żądanie. Podania muszą również czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych (co do podania danych lub przedłożenia dodatkowych dokumentów, które powinny być dołączone przy wniesieniu podania).

Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: (1) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej (2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru (3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania. W przypadku innych braków podania organ wzywa wnoszącego do jego uzupełnienia bądź sprecyzowania w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania.

Osoba wnosząca podanie może zażądać potwierdzenia wniesienia podania do Inspektoratu. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.

Podanie wniesione przez pełnomocnika

W przypadku gdy w imieniu strony działa pełnomocnik, obowiązany jest on przy pierwszej czynności dołączyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat i radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Pełnomocnictwo jest skuteczne wyłącznie w sprawie, do której akt zostało złożone.

Niedołączenie pełnomocnictwa do podania sporządzonego w imieniu mocodawcy stanowi brak pisma, który może zostać usunięty w terminie 7 dni od otrzymania w tym zakresie wezwania organu. Niezadośćuczynienie wezwaniu powoduje pozostawienie podania bez rozpoznania, a sprawa nie otrzymuje dalszego biegu.

Jeśli podanie wniesiono do niewłaściwego organu

Jeżeli podanie wniesiono do organu niewłaściwego, organ ten niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego zawiadamiając o tym wnoszącego podanie. Podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem terminu uważa się za wniesione w terminie.

Jeśli podanie dotyczy kilku spraw

Jeśli podanie dotyczy kilku spraw, które podlegają załatwieniu przez różne organy, Powiatowy Inspektor rozpatruje podanie tylko w części należącej do jego właściwości. Informuje jednocześnie osobę, która wnosi podanie, że powinna złożyć dodatkowe podania do innych organów, które właściwe są do rozpatrzenia pozostałych spraw. Odrębne podanie złożone zgodnie z ww. zawiadomieniem w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.

Jeśli natomiast nie można ustalić właściwego organu, albo właściwym do rozpatrzenia sprawy jest sąd powszechny, wtedy Powiatowy Inspektor zwraca (w drodze postanowienia) podanie do wnoszącego. Na postanowienie to służy zażalenie.

Opłata skarbowa

Przy składaniu wniosku lub dokumentu często wymagana jest opłata skarbowa. Informacje na temat konieczności uiszczenia opłaty skarbowej, jej wysokości i sposobu dokonania wpłaty udzielane są przez pracowników Inspektoratu w Biurze Obsługi Klienta.

W siedzibie PINB nie można dokonać opłaty skarbowej. Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać w Punktach Obsługi Bankowej Urzędu Miejskiego Wrocławia (przy pl. Nowy Targ 1-8, ul. Zapolskiej 2/4, ul. Kotlarskiej 41, al. Kromera 44) lub przelewem na konto Gminy Wrocław: PKO Bank Polski S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.

Oryginalny dowód wpłaty lub potwierdzenie dokonania przelewu należy dołączyć do wniosku.

Jeśli natomiast nie można ustalić właściwego organu, albo właściwym do rozpatrzenia sprawy jest sąd powszechny, wtedy Powiatowy Inspektor zwraca (w drodze postanowienia) podanie do wnoszącego. Na postanowienie to służy zażalenie.

Odwołania i zażalenia

Od decyzji wydanej przez Powiatowego Inspektora można wnieść odwołanie do organu II instancji – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pouczenie o terminie i trybie złożenia odwołania umieszczone jest każdorazowo w wydanej decyzji. Odwołanie wnosi się do organu II instancji za pośrednictwem Powiatowego Inspektora w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba że decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy prawa. Ponadto decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.

W przypadkach przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie. Zażalenie wnosi się do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Powiatowego Inspektora w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. Postanowienie, na które nie służy zażalenie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże Powiatowy Inspektor, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.

Platforma e-Budownictwo

Przyjmowanie dokumentów w Centrum Obsługi Mieszkańca:

poniedziałek, wtorek od 7:00 do 14:45
środa od 8:00 do 18:00
czwartek, piątek od 7:00 do 14:45
parter - wejście A

Przeglądanie akt sprawy:


jest możliwe w naszej siedzibie w Centrum Obsługi Mieszkańca (wejście A), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Godziny przyjęć w sprawach skarg i wniosków:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia: w każdą środę od 9:00 do 17:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu w Biurze Obsługi Klienta

Kontakt

Hubska 8-16
50-502 Wrocław
Biuro Obsługi Klienta: (71) 799 68 00
fax: aktualnie brak