Deklaracja dostępności - PINB

Deklaracja dostępności

Raport o stanie dostępności PINB dla m. Wrocławia  z 2021 r.

Koordynator do spraw dostępności – Roman Niżyński
Zobowiązujemy się zapewnić dostępność naszej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pinb.wroclaw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2 maja 2011 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 6 czerwca 2017 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Występujące niezgodności to:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo (pliki pdf, jpeg)
Na stronie internetowej możesz korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie zaktualizowaliśmy: 31 marca 2023 r.
Deklarację sporządziliśmy na podstawie przeprowadzonej samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Anną Leszczyną, adres poczty elektronicznej pinb@um.wroc.pl. W tytule wiadomości prosimy wskaż „dostępność cyfrowa”.
Tą samą drogą możesz składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Kontaktować możesz się także dzwoniąc na numer telefonu (71) 799 68 06 lub (71) 799 68 00.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Możesz także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Twoje żądanie powinno zawierać podstawowe dane (imię i nazwisko), wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli zgłaszasz potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinieneś także określić dogodny dla Ciebie sposób przedstawienia tej informacji.

Powinniśmy zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformujemy Cię o tym kiedy zrealizujemy żądanie.
Przedłużony termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, możemy zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, możesz złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu tej procedury możesz także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nasza siedziba znajduje się w II-kondygnacyjnym budynku przy ul. Hubskiej 8-16, 50-502 Wrocław.

Dla klientów przeznaczone są dwa wejścia do budynku: wejście od strony ulicy Hubskiej oraz wejście od strony parkingu oznaczone literą „A”. Drzwi wejściowe są przeszklone. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących. Od wejścia „A” do Centrum Obsługi Mieszkańca prowadzi ścieżka fakturalna ułatwiająca poruszanie się osobom z dysfunkcjami wzroku.

Stanowisko Obsługi Klienta znajduje się w dużej sali na parterze, oznaczonej jako Centrum Obsługi Mieszkańca. W tym miejscu klient może złożyć podanie i inne dokumenty oraz uzyskać niezbędne informacje. W przypadku potrzeby spotkania w indywidualnej sprawie dostępne są także sale konferencyjne na I piętrze budynku, do których można dostać się za pomocą windy.

Korytarze i szerokości drzwi są dostosowane dla osób na wózkach. W budynku znajduje się winda dostępna dla osób na wózku, rodziców z wózkiem dziecięcym. Przyciski windy przywołujące oraz sterujące opisane są alfabetem brajla. Przycisk alarmowy oznaczony na żółto z wytłoczonym dzwonkiem. Winda zatrzymuje się na parterze, półpiętrze i piętrze.

Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze i pierwszym piętrze, w pobliżu klatki schodowej przy wejściu „A” i windy. W toaletach dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się system przywoławczy, umożliwiający wezwanie pomocy. W każdej z tych toalet jest przestrzeń manewrowa. Miska ustępowa umieszczona jest po prawej stronie od wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia na odpowiedniej wysokości, wyposażona jest w specjalną baterię dla osób z niepełnosprawnościami i uchylne lustro.

W budynku znajduje się punkt ładowania wózków elektrycznych, trzeba zgłosić się do portiera na parterze budynku, w celu podłączenia ładowarki.

Przed budynkiem wyznaczono cztery miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Znajdują się w odległości około dwudziestu metrów od wejścia „A” do budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zapewniamy dostęp do usług tłumacza PJM (Polskiego Języka Migowego), SJM (Systemu Językowo-Migowego). W celu zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia prosimy o kontakt na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, za pomocą e-mail: pinb@um.wroc.pl


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – PINB dla m. Wrocławia

Przydatne informacje i najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób składa się podanie?

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu, a także przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Nie jest dopuszczalne telefoniczne wniesienie podania, nawet w sytuacji niecierpiącej zwłoki ze względu na ważny interes wnoszącego podanie. Podanie może być wniesione ustnie, jednakże w tym przypadku z czynności tej pracownik Inspektoratu sporządzi protokół, który powinien być podpisany przez wnoszącego podanie oraz przez pracownika.

Co powinno zawierać podanie?

W podaniu należy wskazać przynajmniej imię i nazwisko osoby, która wnosi podanie do Powiatowego Inspektora, jej adres oraz określić żądanie. Podania muszą również czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych (co do podania danych lub przedłożenia dodatkowych dokumentów, które powinny być dołączone przy wniesieniu podania).

Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: (1) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej (2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru (3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania. W przypadku innych braków podania organ wzywa wnoszącego do jego uzupełnienia bądź sprecyzowania w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania.

Osoba wnosząca podanie może zażądać potwierdzenia wniesienia podania do Inspektoratu. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.

Podanie wniesione przez pełnomocnika

W przypadku gdy w imieniu strony działa pełnomocnik, obowiązany jest on przy pierwszej czynności dołączyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat i radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Pełnomocnictwo jest skuteczne wyłącznie w sprawie, do której akt zostało złożone.

Niedołączenie pełnomocnictwa do podania sporządzonego w imieniu mocodawcy stanowi brak pisma, który może zostać usunięty w terminie 7 dni od otrzymania w tym zakresie wezwania organu. Niezadośćuczynienie wezwaniu powoduje pozostawienie podania bez rozpoznania, a sprawa nie otrzymuje dalszego biegu.

Jeśli podanie wniesiono do niewłaściwego organu

Jeżeli podanie wniesiono do organu niewłaściwego, organ ten niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego zawiadamiając o tym wnoszącego podanie. Podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem terminu uważa się za wniesione w terminie.

Jeśli podanie dotyczy kilku spraw

Jeśli podanie dotyczy kilku spraw, które podlegają załatwieniu przez różne organy, Powiatowy Inspektor rozpatruje podanie tylko w części należącej do jego właściwości. Informuje jednocześnie osobę, która wnosi podanie, że powinna złożyć dodatkowe podania do innych organów, które właściwe są do rozpatrzenia pozostałych spraw. Odrębne podanie złożone zgodnie z ww. zawiadomieniem w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.

Jeśli natomiast nie można ustalić właściwego organu, albo właściwym do rozpatrzenia sprawy jest sąd powszechny, wtedy Powiatowy Inspektor zwraca (w drodze postanowienia) podanie do wnoszącego. Na postanowienie to służy zażalenie.

Opłata skarbowa

Przy składaniu wniosku lub dokumentu często wymagana jest opłata skarbowa. Informacje na temat konieczności uiszczenia opłaty skarbowej, jej wysokości i sposobu dokonania wpłaty udzielane są przez pracowników Inspektoratu w Biurze Obsługi Klienta.

W siedzibie PINB nie można dokonać opłaty skarbowej. Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać w Punktach Obsługi Bankowej Urzędu Miejskiego Wrocławia (przy pl. Nowy Targ 1-8, ul. Zapolskiej 2/4, ul. Kotlarskiej 41, al. Kromera 44) lub przelewem na konto Gminy Wrocław: PKO Bank Polski S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.

Oryginalny dowód wpłaty lub potwierdzenie dokonania przelewu należy dołączyć do wniosku.

Jeśli natomiast nie można ustalić właściwego organu, albo właściwym do rozpatrzenia sprawy jest sąd powszechny, wtedy Powiatowy Inspektor zwraca (w drodze postanowienia) podanie do wnoszącego. Na postanowienie to służy zażalenie.

Odwołania i zażalenia

Od decyzji wydanej przez Powiatowego Inspektora można wnieść odwołanie do organu II instancji – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pouczenie o terminie i trybie złożenia odwołania umieszczone jest każdorazowo w wydanej decyzji. Odwołanie wnosi się do organu II instancji za pośrednictwem Powiatowego Inspektora w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba że decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy prawa. Ponadto decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.

W przypadkach przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie. Zażalenie wnosi się do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Powiatowego Inspektora w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. Postanowienie, na które nie służy zażalenie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże Powiatowy Inspektor, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.

Platforma e-Budownictwo

Przyjmowanie dokumentów w Centrum Obsługi Mieszkańca:

poniedziałek, wtorek od 7:00 do 14:45
środa od 9:00 do 16:45
czwartek, piątek od 7:00 do 14:45
parter - wejście A

Przeglądanie akt sprawy:


jest możliwe w naszej siedzibie w Centrum Obsługi Mieszkańca (wejście A), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Godziny przyjęć w sprawach skarg i wniosków:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia: w każdą środę od 9:00 do 17:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu w Biurze Obsługi Klienta

Kontakt

Hubska 8-16
50-502 Wrocław
Biuro Obsługi Klienta: (71) 799 68 00
fax: aktualnie brak