Informacje dla prasy - PINB

Informacje dla prasy

W tym miejscu zamieszczane są informacje dotyczące pojawiających się w prasie tematów, związanych z działaniami PINB dla miasta Wrocławia oraz inne bieżące zagadnienia istotne z punktu widzenia mieszkańców Wrocławia.
Pan Arkadiusz Franas Redaktor naczelny Gazety Wrocławskiej,    GazetaWroclawska.pl
W związku z opublikowaniem 11.09.2019r. w wydaniu internetowym Gazety Wrocławskiej artykułu Andrzeja Zwolińskiego „Nadzór budowlany we Wrocławiu to fikcja?” informuję, że artykuł ten zawiera nieprawdziwe i niepotwierdzone informacje oraz szereg nieuprawnionych uogólnień i tez, które w sposób bezpodstawny stawiają w złym świetle Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia. W wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli Delegatury we Wrocławiu sporządzonym po kontroli w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia prowadzonej w 2018 roku wobec PINB dla miasta Wrocławia nie sformułowano zarzutów wskazanych w artykule (skan wystąpienia pokontrolnego przesyłam w załączeniu).   Z tego względu domagam się dokładnego zapoznania się z przekazaną dokumentacją, rzetelnego przeanalizowania dostarczonych danych oraz niezwłocznego zamieszczenia sprostowania artykułu.    Autor artykułu doszedł do swoich wniosków po „analizie” bliżej nieokreślonego wystąpienia NIK, z którego ma wynikać, że nadzór budowalny w mieście Wrocławiu nie realizuje ustawowych obowiązków, nie reaguje na skargi mieszkańców, nie prowadzi działań zapobiegających powstawaniu samowoli budowlanych, nie egzekwuje obowiązków. Przeczą temu jednak wprost zapisy wystąpienia pokontrolnego z 20.12.2018r. w którym czytamy m.in. „NIK pozytywnie ocenia sposób planowania i realizacji postępowań kontrolnych, tj. obiektów budowlanych w budowie, utrzymania obiektów budowlanych. PINB z reguły niezwłocznie prowadził postępowania egzekucyjne, dążąc do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości”.   W uzupełnieniu dodaję, że tylko w 2018 roku pracownicy PINB przeprowadzili we Wrocławiu 1565 kontroli w terenie (w 2017r. – 1543, w 2016r. – 1371, w 2015r. – 1115). W 2018r. wydano też 1368 decyzji i 1227 postanowień i rozpatrzono 490 skarg mieszkańców Wrocławia, nałożono 131 mandatów za wykroczenia. W 2018 roku liczba wniosków o wszczęcie postępowania, odwołań i zażaleń złożonych w PINB wyniosła 2127, a liczba wszystkich dokumentów jakie wpłynęły w tym roku do PINB to 23921 sztuk. Liczba pracowników merytorycznych kształtowała się następująco: w 2015r. – 26, w 2016 i 2017r. – 29, I półrocze 2018r. – 27. Odnosząc się do rzekomych zaniedbań i nieprowadzenia egzekucji administracyjnej proszę zapoznać się z kolejnym fragmentem wystąpienia pokontrolnego NIK który wprost wskazał: „Nie stwierdzono przypadków niewszczynania postępowań egzekucyjnych (…)
  • w 2015r. wszczęto 119 postępowań egzekucyjnych, wśród których 88 zostało zakończonych, 31 pozostawało w toku;
  • w 2016r. wszczęto 80 postępowań egzekucyjnych, wśród których 52 zostały zakończone, 28 pozostawało w toku;
  • w 2017r. wszczęto 76 postępowań egzekucyjnych, wśród których 46 zostały zakończone, 30 pozostawało w toku;
  • w I półroczu 2018r. wszczęto 23 postępowania egzekucyjnych, wśród których dwa zostały zakończone, 21 pozostawało w toku”.
Dodaję, że z uwagi na niedofinansowanie jednostki prowadzeniem egzekucji może zająć się tylko 1 pracownik Inspektoratu.    Prawdą jest, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia boryka się z problemem fluktuacji kadr i niewystarczającym dofinansowaniem. By temu zapobiec każdego roku kierowane są jednak pisma m.in. do Wojewody Dolnośląskiego z prośbą o dofinansowanie jednostki. Także na ten fakt również zwrócono uwagę w protokole NIK: „choć Inspektorat nie dysponował zasobami w pełni adekwatnymi do potrzeb związanych z wykonywaniem ustawowych zadań (…) w szczególności jeśli chodzi o poziom zatrudnienia oraz wynagrodzenia pracowników prowadzono działania zapewniające wywiązywanie się z tych obowiązków zastosowane w PINB rozwiązania organizacyjne oraz podejmowane działania na rzecz uzupełnienia zatrudnienia zapobiegły powstawaniu zaległości w załatwianych sprawach (…) inspektor podejmował działania mające na celu zwiększenie środków na wynagrodzenia, które jednak nie przyniosły efektu”.   W świetle powyższych wyjaśnień i proszę, by w przyszłości osoba mająca zamiar opisania jakiegoś problemu i upublicznienia swoich wniosków, poszukała informacji u źródła. W przedstawionym przypadku PINB dla miasta Wrocławia nie miał możliwości ustosunkowania się do opisywanego problemu, ani możliwości przedstawienia faktów, a stworzenie takiej możliwości dla dziennikarza pragnącego przekazać opinii publicznej rzetelną informację, powinno być standardem. W innych okolicznościach może dochodzić do upublicznienia niesprawdzonych i nierzetelnych informacji i tak jak w tym przypadku bezzasadnego podważenia zaufania Obywatela do instytucji Państwa.
 Przemysław Samocki  
Załącznik: Skan wystąpienia pokontrolnego NIK z 20.12.2018r.
Otrzymują:
  1. Pan Arkadiusz Franas – na adres poczty elektronicznej: arkadiusz.franas@gazeta.wroc.pl (z załącznikiem)
  2. pl – na adres poczty elektronicznej: internet@gazeta.wroc.pl oraz redakcja@gazeta.wroc.pl (z załącznikiem).
  3. PINB a/a.

Przydatne informacje i najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób składa się podanie?

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu, a także przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Nie jest dopuszczalne telefoniczne wniesienie podania, nawet w sytuacji niecierpiącej zwłoki ze względu na ważny interes wnoszącego podanie. Podanie może być wniesione ustnie, jednakże w tym przypadku z czynności tej pracownik Inspektoratu sporządzi protokół, który powinien być podpisany przez wnoszącego podanie oraz przez pracownika.

Co powinno zawierać podanie?

W podaniu należy wskazać przynajmniej imię i nazwisko osoby, która wnosi podanie do Powiatowego Inspektora, jej adres oraz określić żądanie. Podania muszą również czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych (co do podania danych lub przedłożenia dodatkowych dokumentów, które powinny być dołączone przy wniesieniu podania).

Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: (1) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej (2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru (3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania. W przypadku innych braków podania organ wzywa wnoszącego do jego uzupełnienia bądź sprecyzowania w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania.

Osoba wnosząca podanie może zażądać potwierdzenia wniesienia podania do Inspektoratu. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.

Podanie wniesione przez pełnomocnika

W przypadku gdy w imieniu strony działa pełnomocnik, obowiązany jest on przy pierwszej czynności dołączyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat i radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Pełnomocnictwo jest skuteczne wyłącznie w sprawie, do której akt zostało złożone.

Niedołączenie pełnomocnictwa do podania sporządzonego w imieniu mocodawcy stanowi brak pisma, który może zostać usunięty w terminie 7 dni od otrzymania w tym zakresie wezwania organu. Niezadośćuczynienie wezwaniu powoduje pozostawienie podania bez rozpoznania, a sprawa nie otrzymuje dalszego biegu.

Jeśli podanie wniesiono do niewłaściwego organu

Jeżeli podanie wniesiono do organu niewłaściwego, organ ten niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego zawiadamiając o tym wnoszącego podanie. Podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem terminu uważa się za wniesione w terminie.

Jeśli podanie dotyczy kilku spraw

Jeśli podanie dotyczy kilku spraw, które podlegają załatwieniu przez różne organy, Powiatowy Inspektor rozpatruje podanie tylko w części należącej do jego właściwości. Informuje jednocześnie osobę, która wnosi podanie, że powinna złożyć dodatkowe podania do innych organów, które właściwe są do rozpatrzenia pozostałych spraw. Odrębne podanie złożone zgodnie z ww. zawiadomieniem w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.

Jeśli natomiast nie można ustalić właściwego organu, albo właściwym do rozpatrzenia sprawy jest sąd powszechny, wtedy Powiatowy Inspektor zwraca (w drodze postanowienia) podanie do wnoszącego. Na postanowienie to służy zażalenie.

Opłata skarbowa

Przy składaniu wniosku lub dokumentu często wymagana jest opłata skarbowa. Informacje na temat konieczności uiszczenia opłaty skarbowej, jej wysokości i sposobu dokonania wpłaty udzielane są przez pracowników Inspektoratu w Biurze Obsługi Klienta.

W siedzibie PINB nie można dokonać opłaty skarbowej. Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać w Punktach Obsługi Bankowej Urzędu Miejskiego Wrocławia (przy pl. Nowy Targ 1-8, ul. Zapolskiej 2/4, ul. Kotlarskiej 41, al. Kromera 44) lub przelewem na konto Gminy Wrocław: PKO Bank Polski S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.

Oryginalny dowód wpłaty lub potwierdzenie dokonania przelewu należy dołączyć do wniosku.

Jeśli natomiast nie można ustalić właściwego organu, albo właściwym do rozpatrzenia sprawy jest sąd powszechny, wtedy Powiatowy Inspektor zwraca (w drodze postanowienia) podanie do wnoszącego. Na postanowienie to służy zażalenie.

Odwołania i zażalenia

Od decyzji wydanej przez Powiatowego Inspektora można wnieść odwołanie do organu II instancji – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pouczenie o terminie i trybie złożenia odwołania umieszczone jest każdorazowo w wydanej decyzji. Odwołanie wnosi się do organu II instancji za pośrednictwem Powiatowego Inspektora w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba że decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy prawa. Ponadto decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.

W przypadkach przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie. Zażalenie wnosi się do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Powiatowego Inspektora w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. Postanowienie, na które nie służy zażalenie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże Powiatowy Inspektor, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.

Platforma e-Budownictwo

Przyjmowanie dokumentów w Centrum Obsługi Mieszkańca:

poniedziałek, wtorek od 7:00 do 14:45
środa od 8:00 do 18:00
czwartek, piątek od 7:00 do 14:45
parter - wejście A

Przeglądanie akt sprawy:


jest możliwe w naszej siedzibie w Centrum Obsługi Mieszkańca (wejście A), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Godziny przyjęć w sprawach skarg i wniosków:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia: w każdą środę od 9:00 do 17:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu w Biurze Obsługi Klienta

Kontakt

Hubska 8-16
50-502 Wrocław
Biuro Obsługi Klienta: (71) 799 68 00
fax: aktualnie brak