Druki i formularze - PINB

Druki i formularze

Obowiązujące wzory formularzy (PB-nr) dostępne są w serwisie e-Budownictwo, oficjalnej rządowej aplikacji do składania wniosków w procesie budowlanym.

Na stronie: e-budownictwo.gunb.gov.pl mogą Państwo znaleźć listę aktualnie dostępnych wniosków i złożyć je elektronicznie.

Zamieszczamy także nasze formularze pomocnicze (PINB-nr), ułatwiające złożenie właściwych dokumentów i załączników.


Uwaga:
w przypadku zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych prosimy o wybór właściwego formularza i podanie nr telefonu lub e-mail, umożliwiającego skontaktowanie się z Państwem w razie potrzeby uzupełnienia informacji


1) Nasze formularze pomocnicze dotyczące rozpoczęcia robót budowlanych, na zasadach dotychczasowych – przed zmianą Prawa budowlanego, która nastąpiła 19 września 2020 r.:

1a) Formularze dotyczące rozpoczęcia robót budowlanych – dla inwestycji realizowanych na nowych zasadach, w oparciu o przepisy obowiązujące od 19 września 2020 r.:

Uwaga:
w przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie prosimy o wybór właściwego formularza. Znaczenie ma, czy inwestycja jest realizowana w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów dotychczasowych (w brzmieniu przed 19 września 2020 r.), a więc bez projektu technicznego, czy też na aktualnych zasadach, czyli z obowiązkiem sporządzenia projektu technicznego

2) Nasze formularze pomocnicze dotyczące zakończenia budowy i przystąpienia do użytkowania na zasadach dotychczasowych – przed zmianą Prawa budowlanego, która nastąpiła 19 września 2020 r. (inwestycja bez projektu technicznego):

2a) Formularze dotyczące zakończenia budowy i przystąpienia do użytkowania dla inwestycji realizowanych na nowych zasadach, czyli z projektem technicznym:

3) Nasze formularze pomocnicze dotyczące utrzymania i kontroli obiektów budowlanych: 4) Inne formularze z serwisu e-Budownictwo dotyczące spraw prowadzonych przez organ nadzoru budowlanego: 5) Nasze pozostałe formularze pomocnicze:

Przydatne informacje i najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób składa się podanie?

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu, a także przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Nie jest dopuszczalne telefoniczne wniesienie podania, nawet w sytuacji niecierpiącej zwłoki ze względu na ważny interes wnoszącego podanie. Podanie może być wniesione ustnie, jednakże w tym przypadku z czynności tej pracownik Inspektoratu sporządzi protokół, który powinien być podpisany przez wnoszącego podanie oraz przez pracownika.

Co powinno zawierać podanie?

W podaniu należy wskazać przynajmniej imię i nazwisko osoby, która wnosi podanie do Powiatowego Inspektora, jej adres oraz określić żądanie. Podania muszą również czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych (co do podania danych lub przedłożenia dodatkowych dokumentów, które powinny być dołączone przy wniesieniu podania).

Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: (1) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej (2) zawierać dane w ustalonym formac