12.06.2024r. Aktualności o Trzonolinowcu - PINB

12.06.2024r. Aktualności o Trzonolinowcu

Informacja prasowa dotycząca pogorszonego stanu technicznego budynku przy ul. Kościuszki 72 we Wrocławiu (Trzonolinowiec)  
Informuję, że w 26.02.2024r. wydana została przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia decyzja nakazująca usunięcie zagrożenia i nieprawidłowości w stanie technicznym budynku przy ul. Kościuszki 72 we Wrocławiu (Trzonolinowca). Decyzja ta rozstrzyga sprawę w części. Decyzja jest ostateczna, decyzja została zaskarżona (wniesiono odwołanie), Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego decyzją nr 634/2024 z 19.06.2024r. utrzymał ją w mocy. Po zgromadzeniu materiału dowodowego zostanie wydana kolejna decyzja obejmująca instalacje wewnętrzne – wod.-kan., kanalizacyjną.
Wydana decyzja nakazuje Wspólnocie Mieszkaniowej grupującej ogół właścicieli lokali:
 • wykonanie robót budowlanych wzmacniających konstrukcję budynku:
  1. podparcie stalowej konstrukcji wsporczej w poziomie parteru słupami stalowymi rozmieszczonymi po obwodzie budynku (w osiach słupów żelbetowych na wyższych kondygnacjach) i oparcie ich na ścianach betonowych piwnic po lokalnym rozbudowaniu i wzmocnieniu ścian piwnic i fundamentów pod nimi;
  2. stężenie obwodowe słupów stalowych w poziomie stropu nad parterem wraz z rozbudowaniem węzłów stalowej konstrukcji wsporczej do szerokości wzmocnienia słupów żelbetowych;
  3. zabezpieczenie antykorozyjne (oczyszczenie i pomalowanie farbą antykorozyjną) stalowej konstrukcji wsporczej obejmującej podpierające słupki stalowe, istniejące ukośne podpory stalowe (zastrzały), ruszt stalowy ze stężeniami obwodowymi w poziomie stropu pod pierwszym piętrem, węzły łączące powyższe elementy;
  4. wzmocnienie słupów żelbetowych, znajdujących się na kondygnacjach mieszkalnych od I do VI piętra w osiach lin, poprzez obudowanie słupów żelbetowych kształtownikami stalowymi z zastosowaniem przewiązek, w tym w głowicach i stopach słupów dla przeniesienia docisku między słupami a stropami (po usunięciu warstw wykończeniowych i wyrównaniu zaprawą powierzchni styków);
  5. uzupełnienie za pomocą iniekcji ewentualnych braków betonu w węzłach pod i nad słupami żelbetowymi na styku ze stropami na piętrach od I do XI, po uprzednim sprawdzeniu stopnia wypełnienia betonem węzłów;
  6. wymiana lub uzupełnienie lin na odcinku między najwyższym stropem a trzonem – w przypadku zaistnienia takiej możliwości i potrzeby w wyniku sprawdzenia zakotwienia lin w stropie i sprawdzenia stanu technicznego lin na odcinku przestrzeni stropodachu, czyli między płytami prefabrykowanymi najwyższego stropu a płytkami korytkowymi dachu;
  7. pomalowanie lin farbą antykorozyjną i osłonięcie obudową chroniącą przed korozją i ogniem oraz zapobiegającą skraplaniu się wilgoci;
  8. likwidacja rozkuć wykonanych w ścianie trzonu żelbetowego między klatką schodową a szachtem instalacyjnym w sposób zapewniający zespolenie betonu i ciągłość przerwanego zbrojenia;
 • wykonanie robót remontowych usuwających nieprawidłowości w stanie technicznym budynku:
  1. remont elewacji obejmujący usunięcie ognisk korozji i uszkodzeń blach osłonowych płyt warstwowych na elewacji i blachy osłonowej attyki, wzmocnienie mocowania blach osłonowych gzymsu (na poziomie stropodachu);
  2. usunięcie uszkodzeń mocowania blach osłaniających od spodu strop pod I piętrem i usunięcie ognisk korozji;
  3. przeprowadzenie remontu stropu nad piwnicą z wymianą warstwy izolacji przeciwwodnej i wykończeniowej;
  4. wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic wraz z naprawą betonowych ścian piwnic oraz odtworzenie elewacji z płytek na poziomie piwnic;
  5. naprawa lub wymiana uszkodzonych betonowych kwietników pełniących rolę balustrad podestu wejściowego;
  6. uzupełnienie ubytków betonu w zewnętrznych schodach wejściowych na podest;
  7. udrożnienie systemu odprowadzania wód opadowych.

Terminy wykonania robót lub czynności:
 • w zakresie określonym w punkcie 1 decyzji – 18 miesięcy liczonych od dnia doręczenia decyzji zobowiązanej do jej wykonania Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Tadeusza Kościuszki 72 we Wrocławiu;
 • w zakresie określonym w punkcie 2 decyzji – 24 miesiące liczone od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna.

Jednocześnie zakazano użytkowania budynku do czasu usunięcia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i bezpieczeństwa mienia, polegającego na wykonaniu robót określonych w punkcie 1 decyzji. W szczególności Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Tadeusza Kościuszki 72 we Wrocławiu zakazano użytkowania nieruchomości wspólnej, a właścicielom lokali zakazano użytkowania poszczególnych lokali mieszkalnych.
Przemysław Samocki PINB dla m. Wrocławia      

Przydatne informacje i najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób składa się podanie?

Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu, a także przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Nie jest dopuszczalne telefoniczne wniesienie podania, nawet w sytuacji niecierpiącej zwłoki ze względu na ważny interes wnoszącego podanie. Podanie może być wniesione ustnie, jednakże w tym przypadku z czynności tej pracownik Inspektoratu sporządzi protokół, który powinien być podpisany przez wnoszącego podanie oraz przez pracownika.

Co powinno zawierać podanie?

W podaniu należy wskazać przynajmniej imię i nazwisko osoby, która wnosi podanie do Powiatowego Inspektora, jej adres oraz określić żądanie. Podania muszą również czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych (co do podania danych lub przedłożenia dodatkowych dokumentów, które powinny być dołączone przy wniesieniu podania).

Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: (1) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej (2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru (3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania. W przypadku innych braków podania organ wzywa wnoszącego do jego uzupełnienia bądź sprecyzowania w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania.

Osoba wnosząca podanie może zażądać potwierdzenia wniesienia podania do Inspektoratu. W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.

Podanie wniesione przez pełnomocnika

W przypadku gdy w imieniu strony działa pełnomocnik, obowiązany jest on przy pierwszej czynności dołączyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat i radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Pełnomocnictwo jest skuteczne wyłącznie w sprawie, do której akt zostało złożone.

Niedołączenie pełnomocnictwa do podania sporządzonego w imieniu mocodawcy stanowi brak pisma, który może zostać usunięty w terminie 7 dni od otrzymania w tym zakresie wezwania organu. Niezadośćuczynienie wezwaniu powoduje pozostawienie podania bez rozpoznania, a sprawa nie otrzymuje dalszego biegu.

Jeśli podanie wniesiono do niewłaściwego organu

Jeżeli podanie wniesiono do organu niewłaściwego, organ ten niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego zawiadamiając o tym wnoszącego podanie. Podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem terminu uważa się za wniesione w terminie.

Jeśli podanie dotyczy kilku spraw

Jeśli podanie dotyczy kilku spraw, które podlegają załatwieniu przez różne organy, Powiatowy Inspektor rozpatruje podanie tylko w części należącej do jego właściwości. Informuje jednocześnie osobę, która wnosi podanie, że powinna złożyć dodatkowe podania do innych organów, które właściwe są do rozpatrzenia pozostałych spraw. Odrębne podanie złożone zgodnie z ww. zawiadomieniem w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu wniesienia pierwszego podania.

Jeśli natomiast nie można ustalić właściwego organu, albo właściwym do rozpatrzenia sprawy jest sąd powszechny, wtedy Powiatowy Inspektor zwraca (w drodze postanowienia) podanie do wnoszącego. Na postanowienie to służy zażalenie.

Opłata skarbowa

Przy składaniu wniosku lub dokumentu często wymagana jest opłata skarbowa. Informacje na temat konieczności uiszczenia opłaty skarbowej, jej wysokości i sposobu dokonania wpłaty udzielane są przez pracowników Inspektoratu w Biurze Obsługi Klienta.

W siedzibie PINB nie można dokonać opłaty skarbowej. Wpłaty opłaty skarbowej można dokonać w Punktach Obsługi Bankowej Urzędu Miejskiego Wrocławia (przy pl. Nowy Targ 1-8, ul. Zapolskiej 2/4, ul. Kotlarskiej 41, al. Kromera 44) lub przelewem na konto Gminy Wrocław: PKO Bank Polski S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.

Oryginalny dowód wpłaty lub potwierdzenie dokonania przelewu należy dołączyć do wniosku.

Jeśli natomiast nie można ustalić właściwego organu, albo właściwym do rozpatrzenia sprawy jest sąd powszechny, wtedy Powiatowy Inspektor zwraca (w drodze postanowienia) podanie do wnoszącego. Na postanowienie to służy zażalenie.

Odwołania i zażalenia

Od decyzji wydanej przez Powiatowego Inspektora można wnieść odwołanie do organu II instancji – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Pouczenie o terminie i trybie złożenia odwołania umieszczone jest każdorazowo w wydanej decyzji. Odwołanie wnosi się do organu II instancji za pośrednictwem Powiatowego Inspektora w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba że decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy prawa. Ponadto decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.

W przypadkach przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie. Zażalenie wnosi się do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Powiatowego Inspektora w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. Postanowienie, na które nie służy zażalenie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże Powiatowy Inspektor, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.

Platforma e-Budownictwo

Przyjmowanie dokumentów w Centrum Obsługi Mieszkańca:

poniedziałek, wtorek od 7:00 do 14:45
środa od 8:00 do 18:00
czwartek, piątek od 7:00 do 14:45
parter - wejście A

Przeglądanie akt sprawy:


jest możliwe w naszej siedzibie w Centrum Obsługi Mieszkańca (wejście A), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Godziny przyjęć w sprawach skarg i wniosków:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia: w każdą środę od 9:00 do 17:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu w Biurze Obsługi Klienta

Kontakt

Hubska 8-16
50-502 Wrocław
Biuro Obsługi Klienta: (71) 799 68 00
fax: aktualnie brak