RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 


  Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
I   Podstawa prawna

 •  Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 352);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.).
II  Założenia definicyjne

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do udostępnienia lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania.

W myśl art. 2 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.  
III  Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 

 1. Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja sektora publicznego:
 • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PINB dla m. Wrocławia  http://pinbmwroclaw.bip.gov.plhttp://pinb.wroclaw.pl;
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie;
 • udostępniona w centralnym repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.


 1. Powiatowy Inspektor nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji publicznych przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący udostępnione informacje.
IV  Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

 1. Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach, gdy:
 • informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium;
 • informacja została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania, opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla niej określone;
 • informacja została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.


 1. Wniosek powinien spełniać warunki formalne, a w szczególności:
 • nazwę podmiotu zobowiązanego;
 • informację o wnioskodawcy, w tym imię nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystana, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny lub niekomercyjny), w tym określenie działalności, w której informacje sektora publicznego, będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.


 1. Wniosek składa się w postaci papierowej lub elektronicznej na adres
 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia
  Pl. Solidarności 1/3/5, 53-661 Wrocław, skrytka pocztowa 2167 ,
 • e-mail: pinb@um.wroc.pl
 • elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /PINBmWroclaw/skrytka lub /PINBmWroclaw/SkrytkaESP


 1. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 2. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

 3. Podmiot obowiązany do udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego jej wykorzystana, po rozpatrzeniu wniosku:
 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.


 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Powiatowego Inspektora o przyjęciu oferty.
  Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
V  Ograniczenie prawa do ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

Zgodnie z art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom:

 • wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych;
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy;
 • w zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw;
 • w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż PINB dla m. Wrocławia.
VI  Opłaty

Zgodnie z art. 16 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystania bezpłatnie.

PINB dla m. Wrocławia może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od wniosków.
Wysokość opłaty nie przekroczy jednak sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
VII Środki prawne w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 

 1. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 • od decyzji służy stronie odwołanie do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, które wnosi się w terminie 14 dni od jej doręczenia, za pośrednictwem PINB dla m. Wrocławia.


 1. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

 • skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w terminie 30 dni od doręczenia ostatecznej decyzji, za pośrednictwem  Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
Opublikował: Anna Leszczyna
Publikacja dnia: 17.05.2017
Podpisał: Anna Leszczyna
Dokument z dnia: 17.05.2017
Dokument oglądany razy: 227