RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia

Informacja publiczna nieudostępniona w BIP

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informacja publiczna będąca w posiadaniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia nieudostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

wniosek o udostępnienie informacji publicznej (PINB-14)


Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku gdy informacja publiczna nie może być udostępniona w ww. terminie, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


Jeżeli w wyniku udostępniania informacji publicznej Inspektorat ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Powiatowy Inspektor może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, wnioskodawca zostanie powiadomiony o wysokości opłaty.


Prawo do uzyskania informacji publicznej przetworzonej (tj. takiej, która co do zasady wymaga dokonania analiz, obliczeń, zestawień statystycznych połączonych z zaangażowaniem w ich pozyskaniu określonych środków osobowych i finansowych) wymaga od wnioskodawcy wykazania istnienia interesu publicznego.


Udostępnianiu nie podlegają:

  • dane osobowe,
  • informacje niejawne,
  • tajemnice chronione ustawowo,
  • informacje chronione ze względu na: prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (z wyjątkiem informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji), chyba że osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.


Zgodnie z aktualnym stanowiskiem orzecznictwa ustawa o dostępie do informacji publicznej nie może być i nie jest środkiem do wykorzystywania jej w celu występowania z wnioskiem o udzielenie każdej informacji. Oznacza to, że zakres przedmiotowy ustawy wytycza i obejmuje dostęp tylko do informacji publicznej, a nie publiczny dostęp do wszelkich informacji.Opublikował: Anna Leszczyna
Publikacja dnia: 17.05.2017
Podpisał: Cezary Polakiewicz
Dokument z dnia: 03.07.2012
Dokument oglądany razy: 8 853