RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia

Obszar i zakres działania

Obszar (terytorialny zakres) działania Inspektoratu obejmuje Wrocław - miasto na prawach powiatu.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia jako organ administracji publicznej pierwszej instancji, wchodzi w skład rządowej administracji zespolonej.
Jest organem właściwym w sprawach indywidualnych, rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych w zakresie wynikającym z przepisów prawa budowlanego, dokonuje ponadto czynności inspekcyjno-kontrolnych przypisanych organom nadzoru budowlanego stopnia powiatowego.
Powiatowy Inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia.
Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji należą następujące zadania i kompetencje enumeratywnie wskazane w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:

 1. w zakresie postępowania poprzedzającego rozpoczęcie robót budowlanych
  przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę,
 2. tzw. postępowania legalizacyjne i naprawcze
  w sprawach dotyczących robót budowlanych realizowanych: bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu; wykonywanych w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska; na podstawie nieprawidłowego zgłoszenia; w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach,

 3. w zakresie oddawania do użytkowania obiektów budowlanych
  przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy,
  udzielanie pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych,
  nakładanie kar z tytułu nielegalnego użytkowania obiektów budowlanych,

 4. w zakresie utrzymywania obiektów budowlanych
  nadzorowanie wykonywania okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego,
  wydawanie decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości obiektu budowlanego związanych z jego utrzymaniem i użytkowaniem,
  wydawanie nakazów rozbiórki obiektu nieużytkowanego lub niewykończonego i nienadającego się do odbudowy, remontu lub wykończenia,
  wydawanie nakazów opróżnienia budynku grożącego bezpośrednio zawaleniem,
  sprawdzanie wykonania obowiązku niezwłocznego usunięcia istniejącego w obiekcie budowlanym zagrożenia,
  przyjmowanie pisemnych zawiadomień o przeprowadzonych kontrolach budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2,

 5. postępowania w sprawach nielegalnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,

 6. przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych, prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie ich przyczyn oraz podejmowanie dalszych czynności administracyjnych zmierzających do usunięcia skutków katastrofy,
 7. prowadzenie postępowań wyjaśniających i zgłaszanie wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
Poza właściwością powiatowego inspektora nadzoru budowlanego znajdują się jednakże sprawy wskazanych poniżej obiektów i robót budowlanych, w stosunku do których organem pierwszej instancji jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Dotyczy to obiektów i robót budowlanych:

 1. usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego,
 2. hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,
 3. dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu - niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,
 4. sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi,
 5. drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami,
 6. dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej,
 7. zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich,
 8. usytuowanych na obszarze kolejowym,
 9. lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,
 10. usytuowanych na terenach zamkniętych,
 11. metra wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra,
 12. sieci przesyłowych,
 13. rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych,
 14. dotyczących strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
 15. elektrowni wiatrowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocławia jest organem egzekucyjnym
w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym, wynikających z
wydawanych w zakresie swojej właściwości decyzji i postanowień.
Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla
miasta Wrocławia jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.Opublikował: Anna Leszczyna
Publikacja dnia: 21.04.2017
Podpisał: Anna Leszczyna
Dokument z dnia: 03.07.2012
Dokument oglądany razy: 15 809