RSS
A A A
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia

Komunikat do właścicieli, zarządców obiektów budowlanych

03.04.2017

Przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli do dnia 31 maja 2017r. wynikającej z art. 62 ust 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane.
Kontrole okresowe, o których mowa powyżej, powinny być przeprowadzane co najmniej dwa razy do roku w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada. Kontrolom tym powinny zostać poddane:
- budynki, których powierzchnia zabudowy przekracza 2000 m2 (bez względu na powierzchnię dachu), lub
- inne obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.
Zakres przedmiotowy tej kontroli obejmuje sprawdzenie stanu technicznego:
- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
- instalacji gazowych,
- oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
Powyższe kontrole powinny być przeprowadzane na zlecenie właściciela, bądź zarządcy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Osoba dokonująca kontroli (konstruktor, instalator, kominiarz) obowiązana jest bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli. Obowiązek ten spoczywa na każdej z osób dokonujących kontroli obiektu budowlanego w zakresie posiadanych przez siebie uprawnień. Formularz zawiadomienia o przeprowadzonej kontroli PINB-15 dostępny jest na stronie internetowej www.pinb.wroclaw.pl w zakładce: druki i formularze.
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego jest obowiązany do usunięcia ich w czasie lub bezpośrednio po kontroli ( art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Opublikował: Przemysław Samocki
Publikacja dnia: 03.04.2017

Dokument oglądany razy: 384
« inne aktualności